MAS Bráns Písecka

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020

Při vytváření strategie byla použita participativní metoda zpracování, která je založena na zapojení klíčových partnerů, veřejnosti i významných odborníků či subjektů do jejího zpracování. Bylo využito několik možností zapojení veřejnosti. V prvotní fázi byl sestaven obsáhlý dotazník, na jehož základě probíhaly řízené rozhovory s představiteli všech členských obcí. Takto se podařilo získat řadu důležitých informací o potřebách a záměrech na území našeho regionu. Cílem bylo i získání kontaktů na významné aktéry působící v jednotlivých obcích. Tito aktéři i další účastníci z řad veřejnosti následně vytvořili čtyři tematicky zaměřené pracovní skupiny. Tyto pracovní skupiny zasedaly celkem devětkrát. Veřejnost, podnikatelé a NNO se průběžně vyjadřovali a předkládali podněty formou vyplněných dotazníků po celou dobu zpracování SCLLD. Dotazníky byly k dispozici na radnicích obcí regionu. Ve finální fázi zpracování strategie proběhlo její veřejné projednání.

Zpracování strategie odpovídá Manuálu tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 a Metodickému pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020.

Zasedání SCLLD 28.8.2014
Dne 28. 8. 2014 proběhlo v zasedací místnosti OÚ Čížová veřejné projednání pracovní verze SCLLD

« zpět
 
Výzvy MAS » Ostatní dotační možnosti »
Členská přihláška PDF Členská přihláška DOC