MAS Bráns Písecka

Evaluace SCLLD

« zpět

Evaluace SCLLD

Cílem mid-term evaluace realizace SCLLD MAS Brána Písecka je provedení hodnocení realizace integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje na úrovni nositele, tj. MAS Brána Písecka, v programovém období 2014–2020. Hodnotitel (evaluátor) provádí evaluaci na základě Zadání vydaného MMR-ORP.

MAS Brána Písecka provádí hodnocení s využitím předepsaných metod a postupů a za dodržení minimálního stanoveného rozsahu šetření zodpovídá stanovené evaluační otázky a jejich podotázky (v Oblasti B a C) a vyhodnotí stanovené procesy a činnosti (v Oblasti A).

Cíli mid-term evaluace realizace SCLLD je:

  1. zhodnotit relevanci nastavení (zacílení) Programových rámců SCLLD za účelem včasné identifikace případných nedostatků a prevence nevyčerpání alokace v jednotlivých Programových rámcích,
  2. zhodnotit nastavení činností a procesů realizovaných MAS Brána Písecka v souvislosti s implementací SCLLD za účelem včasné identifikace jejich špatného nastavení, odstranění nedostatků a zefektivnění činností a procesů,
  3. zhodnotit pokrok v plnění cílů Programových rámců SCLLD a identifikace případných bariér a definice vhodných opatření vedoucích k lepšímu naplňování (dosahování) stanovených cílů,
  4. zhodnotit a prokázat případný příspěvek SCLLD ke vzniku přidané hodnoty v území MAS Brána Písecka.

MAS Brána Písecka realizovala příslušné činnosti mid-term evaluace dle harmonogramu uvedeného v následující tabulce.

Harmonogram klíčových činností mid-term evaluace SCLLD MAS Brána Písecka:

Aktivita Datum zahájení činnosti (od) Datum ukončení činnosti (do) Datum
Zpracování mid-term evaluace 1. 10. 2018 15.3.2019  
Seznámení se Zadáním, šablonou Evaluační zprávy 1. 10. 2018 11. 10. 2018  
Sebeevaluace v Oblasti A 11.10.2018 31.1.2019  
Evaluace v Oblasti B 3.12.2018 11.3.2019  
Příprava podkladů na jednání Focus Group 3.12.2019 19.2.2019  
Jednání Focus Group     20.2.2019
Zodpovězení Evaluačních otázek a podotázek v Oblasti B 4.3.2019 11.3.2019  
Evaluace v Oblasti C 28.1.2019 11.3.2019  
Příprava podkladů pro zpracování polostrukturovaných rozhovorů s příjemci 28.1.2019 14.2.2019  
Realizace polostrukturovaných rozhovorů s příjemci 28.1.2019 14.2.2019  
Zpracování případových studií k projektům v realizaci (ukončeným projektům) 28.1.2019 14.2.2019  
Jednání Focus Group     1.3.2019
Zodpovězení Evaluačních otázek a podotázek v Oblasti C 8.3.2019 11.3.2019  
Projednání a schválení Evaluační zprávy odpovědným orgánem MAS     15.3.2019
Předložení Evaluační zprávy MMR-ORP prostřednictvím ISKP14+     20.3.2019

Dne 20.2.2019 proběhlo 1. zasedání Focus Group v rámci Mid-term evaluace realizace SCLLD.

Dne 1.3.2019 proběhlo 2. zasedání Focus Group v rámci Mid-term evaluace realizace SCLLD.

« zpět
 
Výzvy MAS » Ostatní dotační možnosti »
Členská přihláška PDF Členská přihláška DOC