MAS Bráns Písecka

Podpořené projekty IROP

« zpět

Projekt: Cyklostezka Nerestce

č. p.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005467
Realizátor: Obec Nerestce
Podpora: Integrovaný regionální operační program
Výše podpory: 1.742.653,48 (95% EU)

Cílem projektu a stavebním výstupem je stavba cyklostezky, která propojila dvě části obce Nerestce, Horní a Dolní Nerestce. Díky tomuto projektu došlo ke kvalitnímu zpřístupnění železniční dopravy pro obyvatele obce Nerestce, ale také pro její návštěvníky.

Projekt: Cyklostezka Císadlovice - Krašovice

č. p.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005480
Realizátor: Obec Čížová
Podpora: Integrovaný regionální operační program
Výše podpory: 1.863.888,50 (95% EU)

Cílem projektu je stavba cyklostezky, která řeší propojení částí Císadlovice a Krašovice. Tím je zajištěno vyloučení cyklodopravy do průmyslové zóny a města Písek ze stávající velmi frekventované komunikace.

Projekt: Nové didaktické pomůcky

č. p.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008650
Realizátor: Základní škola a mateřská škola Mirovice, okres Písek
Podpora: Integrovaný regionální operační program
Výše podpory: 1.874.254,- (95% EU)

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů (chemie, fyziky, přírodovědy a přírodopisu) spolu se zvýšením motivace žáků předměty tohoto zaměření dále studovat. To bylo zajištěno skrze pořízení nových didaktických pomůcek do učebny přírodních věd. V rámci projektu byly pořízeny nové didaktické pomůcky do učebny přírodních věd a byla zajištěna bezbariérovost školy pomocí schodolezu, včetně vybudování bezbariérového WC.

Projekt: Komunitní centrum Orlík

č. p.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008628
Realizátor: Obec Orlík nad Vltavou
Podpora: Integrovaný regionální operační program
Výše podpory: 1.559.701,- (95% EU)

Cílem projektu je vybudování komunitního centra, které bude poskytovat prostory pro základní sociální poradenství, volnočasové aktivity, kulturní a vzdělávací služby. Prostřednictvím výše uvedených služeb je poskytována pomoc a podpora fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Projekt: Komunitní centrum Mirotice "Na faře"

č. p.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008617
Realizátor: Město Mirotice
Podpora: Integrovaný regionální operační program
Výše podpory: 3.489.458,- (95% EU)

Jedná se o rekonstrukci objektu bývalé fary ve městě Mirotice. Realizací projektu vzniklo komunitní centrum, které doplnilo infrastrukturu města Mirotice o prostory k setkávání místní komunity, zajištění sociálního poradenství a pořádání kulturně společenských akcí. Takové zařízení ve městě zcela chybělo.

Projekt: Pořízení interaktivních tabulí ZŠ Mirotice

č. p.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011737
Realizátor: Základní škola Mikoláše Alše a Mateřská škola Mirotice, okres Písek
Podpora: Integrovaný regionální operační program
Výše podpory: 383.040,- (95% EU)

Projekt řeší nákup sedmi interaktivních tabulí do kmenových tříd ZŠ Mirotice, které nahradily již dosluhující tabule. Nově pořízená multifunkční zařízení obohatilo výuku o interaktivní prvky. Podpořilo výuku ve smyslu zážitkové pedagogiky a v neposlední řadě umožnilo žákům se speciálně vzdělávacími potřebami jejich lepší integraci v běžné třídě. Vybavení těmito digitálními technologiemi připravilo učebny pro výuku odborných předmětů se zaměřením na vybrané klíčové kompetence IROP.

Projekt: Vybavení dvou kmenových tříd v ZŠ Čížová

č. p.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011774
Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres Písek
Podpora: Integrovaný regionální operační program
Výše podpory: 491.593,- (95% EU)

Projekt řeší pořízení moderního vybavení dvou kmenových tříd ZŠ Čížová. V rámci projektu byla provedena výměna osvětlení, podlahových krytin a nová výmalba stěn. Byl pořízen nový učební mobiliář a nakoupena výpočetní technika pro žáky i pedagogy. Výuka získala realizací projektu zcela jinou kvalitu a atraktivitu pro žáky i pedagogy. Vybavení digitálními technologiemi připravilo učebny pro výuku odborných předmětů se zaměřením na klíčové kompetence IROP.

Projekt: Pořízení dopravního automobilu s požárním přívěsem pro JSDH Kestřany

č. p.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011691
Realizátor: Obec Kestřany
Podpora: Integrovaný regionální operační program
Výše podpory: 1.225.500,- (95% EU)

Projekt řeší pořízení nového vybavení JSDH Kestřany, kterým je nový dopravní automobil včetně požárního přívěsu. Toto vybavení nahradilo stávající velmi zastaralý požární automobil Avia A30. Projektem se zvýšila akceschopnost zásahové jednotky při likvidaci následků mimořádných událostí. Výrazně byla zlepšena také bezpečnost ohrožených i zasahujících osob při zásahu a evakuaci.

Projekt: Vybavení učeben ZŠ Orlík

č. p.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014360
Realizátor: Obec Orlík nad Vltavou
Podpora: Integrovaný regionální operační program
Výše podpory: 812.541,99 (95% EU)

Cílem projektu byla rekonstrukce a dovybavení 2 odborných učeben a vybudování 1 dílny v ZŠ Orlík nad Vltavou. Z projektu byla pořízena interaktivní tabule s LCD displejem a souvisejícím vybavením, která umožňuje práci s digitálními technologiemi ve vyučovacích předmětech. Dále byly pořízeny PC pro žáky, notebook pro vyučující pedagogy, keramická tabule a další vybavení nezbytné pro výuku jednotlivých předmětů. Dále v učebnách proběhla výměna osvětlení a byla vybudována dílna s keramickou pecí a dalším vybavením.


« zpět
 
Výzvy MAS » Ostatní dotační možnosti »
Členská přihláška PDF Členská přihláška DOC