MAS Bráns Písecka

Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Brána Písecka

Realizován s podporou z Operačního programu technická pomoc
Prioritní osa OPTP: 8.3a
Realizace: 1.1. 2014 – 31.8. 2014

Tento poslední velký projekt r. 2014 byl zaměřen na zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020.

Zaměstnanci MAS spolu se čtyřmi pracovními skupinami (1. obce, 2. vzdělávání a volnočasové aktivity, 3. podnikání v zemědělském a nezemědělském sektoru a 4. cestovní ruch) zmapovali potřeby a záměry v regionu. Jedním z hlavních ukazatelů v tomto směru byly řízené pohovory se všemi starosty obcí na území MAS BP. Podněty byly sebrány také z názorů veřejnosti, vč. veřejného projednání pracovní verze SCLLD. MAS úspěšně spolupracovala s metodikem, kterým byla agentura RERA, a.s. z Českých Budějovic.
Výsledkem projektu byla vypracovaná SCLLD pro další plánovací období 2014 – 2020 do fáze před finální implementaci.

SCLLD byla k připomínkování zveřejněna na stránkách „Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj“. Následně byla také prostřednictvím NS MAS předložena k posouzení ze strany MMR ČR.

 
Výzvy MAS » Ostatní dotační možnosti »
Členská přihláška PDF Členská přihláška DOC