MAS Bráns Písecka

Boží muka v Krašovicích ožívají

Realizován s podporou z Nadace VIA Fond kulturního dědictví
Realizace: 1.5.2016 – 31.8.2016

MAS Brána Písecka získala podporu z grantového programu vyhlášeného Nadací VIA na realizaci projektu Boží muka v Krašovicích ožívají.

Smyslem a cílem programu dle Nadace VIA je posilovat vztah lidí k místu kde žijí a také k sobě navzájem. Podpora společných oprav drobných památek místního významu je jedním ze způsobů, jak toho cíle dosáhnout. Společnou péčí a zájmem místních obyvatel o památky dojde k prohloubení vazeb obyvatel na danou lokalitu, uvědomění si místních specifik, historie a posílení sounáležitosti a zlepšení vztahů mezi lidmi. Více o Nadaci Via zde

Boží muka v osadě Krašovice jsou příkladem drobné lidové sakrální stavby, která by bez vší pochybnosti měla být obnovena. V historii bývala Boží muka důležitým orientačním bodem. Stála na návrší nad významnou cestou a byla vidět zdaleka. Písecko a přilehlé obce od jara do podzimu hojně navštěvují turisté. Nyní již opravená Boží muka zvou všechny návštěvníky dále do malebné jihočeské vesničky s památkovou návsí s prvky selského baroka. Realizace projektu vrátila této krásné sakrální stavbě zpět duchovní, historický a estetický význam.

Do projektu byla zapojena místní komunita a u příležitosti odhalení opravené památky byla zorganizována sousedská slavnost, která by se měla stát pravidelným sousedským setkáváním při významných událostech v osadě Krašovice.Dne 5.8.2016 proběhlo slavnostní odhalení Božích muk: 
Výzvy MAS » Ostatní dotační možnosti »
Členská přihláška PDF Členská přihláška DOC